Leren met de Stad | Op Locatie

Sinds 8 februari 2021 is ‘Leren met de Stad | Op Locatie’ actief in de wijk Leiden Noord. Onze ruimte in ‘Het Gebouw’ aan het Arubapad in Leiden Noord, is dé plek in de wijk waar studenten, wijkbewoners en professionals samenkomen om van en met elkaar te werken en te leren. Het gaat om een samenwerkingsproject van initiatiefnemers Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden en de gemeente.

“Vanuit deze locatie kunnen studenten aan maatschappelijke vraagstukken werken zodat hun kennis direct ten goede komt aan de stad Leiden en haar inwoners.’’

Studenten leren in de praktijk van en met bewoners en maatschappelijke organisaties. Studenten doen dit altijd als onderdeel van hun studie, bijvoorbeeld in het kader van een minor, vak, stage, of afstudeeropdracht. Leren met de Stad | Op Locatie gaat uit van een interdisciplinaire aanpak door verschillende opleidingen, organisaties en kennisinstellingen met elkaar te verbinden.

In ‘Leren met de Stad | Op Locatie’ zijn al sinds februari 2021 studenten actief en op 25 oktober was de feestelijke opening, die was uitgesteld wegens corona. Inmiddels kunnen de studenten en het team gelukkig vier dagen per week Op Locatie werken.

Elk semester zijn er studenten actief vanuit diverse opleidingen: studenten Fysiotherapie doen onderzoek naar beweegactiviteiten voor kinderen van Incluzio/SOL; studenten Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) zijn betrokken bij het spreekuur van Een Goede Buur (ook in andere wijken) en studenten Toegepaste Psychologie organiseren een aantal thema-avonden voor kinderen bij SOL en zij ondersteunen kinderen bij coachingsvraagstukken. Vanuit Psychologie worden met bewoners onderzoeken gedaan naar vergroening van tuinen, gezonde boodschappen doen en hoe bewoners omgaan met stress.

Het Onderzoeksatelier
In het Onderzoeksatelier van Leren met de Stad doen studenten van Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden van verschillende opleidingen onderzoek naar maatschappelijke thema’s, zoals sociale veiligheid, duurzaamheid, gezondheid en geldzaken. Het zijn vraagstukken die spelen bij inwoners van Leiden, partnerorganisaties of gemeente Leiden en de basis vormen voor de onderzoeksvraag die past binnen de opdracht en opleiding van de student. Zo draagt het onderzoek van studenten direct bij aan de stad en leren ze op innovatieve wijze van bewoners en professionals.

Uitdagende leeromgeving
Tijdens de introductieweek van Leren met de Stad leren studenten de wijk kennen waar ze onderzoek doen, maken ze kennis met bewoners en organisaties en omschrijven ze hun onderzoeksvraag. Minstens één dag per week zijn studenten aanwezig op de locatie in Leiden Noord, van waaruit ze de gehele stad Leiden bedienen. In het Onderzoeksatelier worden maandelijks relevante gastsprekers uitgenodigd om te vertellen over hun expertise op het gebied van praktijkonderzoek, ethiek, gedragsverandering en vraagstukken die in Leiden spelen. Gedurende het leertraject wordt van de studenten gevraagd dat zij hun onderzoek met elkaar delen, elkaar kritisch bevragen en op algemeen niveau nadenken over praktijkgericht onderzoek. De bijeenkomsten worden begeleid door een universitair docent van de Universiteit Leiden, die ook in grote lijnen toeziet op het onderzoek en studenten dus extra (algemene) begeleiding geeft, naast de eigen scriptiebegeleider. Ter afsluiting krijgen studenten tijdens Presenteren met de Stad de kans om hun bevindingen en oplossingen te laten zien aan bewoners, professionals, docenten, ambtenaren van de gemeente en andere geïnteresseerden. Naast hun onderzoeksrapportage, leveren ze ook een maatschappelijke bijdrage aan de wijk, door bijvoorbeeld mee te lopen met een activiteit in een buurthuis, een advies voor een welzijnsorganisatie schrijven of een workshop voor bewoners te geven.

Meer weten?

Heb je ideeën voor een samenwerking of wil je om een andere reden met ons in contact komen, mail dan naar: oplocatie@lerenmetdestad.nl of bel naar coördinator Jessica van Santen op 06 42 52 43 73. Onze (digitale) deuren staan altijd open voor een goed gesprek en een kopje koffie!

Van maandag tot en met donderdag zijn wij – ook fysiek – bereikbaar in Op Locatie (met uitzondering van de schoolvakanties).